18 Kasım 2009 Çarşamba

gelir tablosu nedir, gelir tablosu nasıl hazırlanır

GELİR TABLOSU


İşletmenin bir dönem içinde yürüttüğü her bir faaliyetten kaynaklanan toplam gelir ve giderler ile bunların sonuçlarını gösteren finansal tablodur.


Bilanço nedir, nasıl hazırlanır

BİLANÇO


İşletmenin, herhangi bir andaki (tarihteki) varlıklarının (yatırımlarının) yapısını ve bu yatırımların finansmanında kullanılan kaynakların maliyet değerleri ile parasal dağılımını gösteren finansal tablodur.


finansal tabloların hazırlanma amaçları

Finansal Tabloların Hazırlanmasındaki Amaçlar


1. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak.

2. Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak.

3. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak.

temel finansal tablolar ek finansal tablolar

Finansal Tablolar


1-) Temel Finansal Tablolar

• Bilanço

• Gelir Tablosu

2-) Ek Finansal Tablolar

• Fon Akış Tablosu

• Nakit Akış Tablosu

• Kar Dağıtım Tablosu

• Özkaynaklar Değişim Tablosu

• Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

Finansal analiz yapılma amacına göre

FİNASAL TABLOLAR ANALİZİNİN YAPILMA AMACINA GÖRE


1-) Yönetim Analizleri

Finansal tablolar analizinin başlıca amaçlarından biri yönetim kararlarına destek olacak şekilde saptamalarda bulunmaktır. Yönetim analizleri, yönetsel amaçlar için yapılan analizlerdir. Yönetim analizleri; hem iç analiz, hem statik analiz hem de dinamik analiz şeklinde yapılabilir. Yönetim analizlerinde işletmenin verimlilik, kârlılık, likidite, finansal durum gibi durumları hakkında saptamalar yapılır. Bu saptamalar, diğer işletmelere göre, geçmiş dönemlere göre, bütçe hedeflerine göre karşılaştırılır (mukayese edilir). Karşılaştırmalar yoluyla işletmenin planlaması ve kontrolünün daha etkili bir şekilde yapılmasına çalışılır.

2-) Kredi Analizleri

İşletmenin kredi talebinde bulunduğu banka ve benzeri finansal kuruluşlar tarafından yapılan analizlerdir. Kredi analizlerinde işletmenin özellikle likidite durumu hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Kredi talebinde bulunan işletmelerin öncelikle kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne sahip olmaları gerekir. Kredi veren kuruluşlar likiditesinin yüksek olmasını isterler. Yüksek likidite işletmenin kârlılığı üzerinde olumsuz etki yapacağından işletmeler de yüksek likidite durumunu kabullenmek istemezler.

3-) Yatırım Analizleri

Yatırım analizlerinin başlıca yapılma amacı, işletmenin gelecek dönemlerdeki kazanma yeterliliğinin ortaya konulmasıdır. Yatırım analizleri, işletmeye borç vermek isteyen veya işletmenin hisse senetlerini satın almak isteyen veya halen işletmeden alacaklı olan veya işletmenin hisse senetlerini satın almış olan taraflarca yapılmaktadır.

Yatırım analizleri, özellikle uzun vadeli olarak işletme finansmanına katkı sağlayanların veya sağlayacakların yaptıkları analizlerdir. Bu bakımdan işletmenin ihraç ettiği veya edeceği hisse senetlerini veya tahvilleri satın almış olan veya satın alacak olan yatırımcıların yaptıkları analizler de yatırım analizi olarak kabul edilmektedir.

Finansal analiz kapsamına göre statik dinamik analiz

FİNANSAL ANALİZDE KULLANILACAK FİNANSAL TABLOLARIN KAPSAMINA GÖRE


1-) Statik Analiz

Bu analiz türünde işletmenin belli bir dönemine veya belli bir tarihine ait finansal tablo verileri kendi aralarındaki anlamlı ilişkileri saptamak üzere analiz edilmektedir. Statik analizlerde, işletmenin belli bir dönemdeki veya tarihteki durumu saptanmaya çalışılır. Yapılan analizlerde işletmenin varlık ve finansman yapısı ile faaliyet yapısının profili belirlenmeye çalışılır. Bu analiz türüne verilebilecek en güzel örneklerden biri “dikey yüzdeler analizi tekniği”dir.

2-) Dinamik Analiz

Dinamik analizlerde yalnızca bir işletmenin bir dönemine ilişkin analizler değil, bir işletmenin birden fazla dönemine ilişkin karşılaştırmalı analizler yanında diğer işletmeler veya rakip işletmelerle de karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır.

Bu analiz türüne verilebilecek en uygun örnek, trend veya eğilim yüzdeleri tekniğidir.

Dinamik analizlerde yapılan karşılaştırmalar ile işletmenin dönemler boyunca gösterdiği değişim ortaya konulurken; gelecek dönemlere ilişkin tahminlerin yapılması da söz konusu olabilmektedir.

Finansal Analiz İç analiz dış analiz

FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN FİNANSAL VERİLERİN ÇEŞİTLİLİĞİNE VEYA FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN KİMİN İÇİN YAPILDIĞINA GÖRE


İç Analiz

Bu analizin türünde, analizde kullanılacak finansal tablolar ve finansal veriler, işletmenin temel ve ek finansal tabloları dışında yönetim gereksinimlerine göre hazırlanmış diğer tablolar ve finansal veriler de kullanılmaktadır. İç analizler, esas olarak yönetim amaçları için yapılmaktadırlar. Planlama ve kontrol bakımından iç analizlerin önemli bir yeri vardır.

Dış Analiz

Dış analizlerde, işletmenin kamuoyu ile paylaştığı finansal tablolar ve finansal veriler kullanılır. Bu analizler genellikle işletme dışındaki tarafların yaptıkları analizlerdir. Örneğin bir işletmeye ortak olmak isteyenlerin; şirketin kamuoyuna açıklamış olduğu finansal tablolar ve finansal veriler üzerinden yaptıkları analizler dış analizdir.